Погоджено

Начальник відділу освіти

Ізяславчької райдержадміністрації

Кирилюк Н.Л.

14 квітня 2011 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  7 сесії сільської

ради шостого скликання

від 07 квітня 2011 року

голова Ліщанської сілької ради

Лех О. І.

 

СТАТУТ

Ліщанського дошкільного навчального закладу

   (дитячого садка) «Сонечко»

Загального типу

Ліщанської сільської ради

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Прийнято

загальними зборами

зрудового колективу

Ліщанського дошкільного

навчального  закладу

28 березня 2011року

Протокол №2

 

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкитість закладу освіти від 05.09.2017 №215 - VIII

1. Статут

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ліщанський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Сонечко» загального типу перебуває в комунальній власності Ліщанської сільської радиІзаславського району Хмельницької області.

Назва закладу повна: Ліщанський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Сонечко» загального типу Ліщанської сільської ради Ізяславського району Хмельницької області.

Назва закладу скорочена: Ліщанський дитячий садок «Сонечко»

1.2.Юридична адреса дошкільного закладу: 30363 Хмельницька обл. Ізяславський район, с. Ліщани, вул. Шевченка 5.

1.3.Засновник дошкільного закладу: Ліщанська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області.

Засновник здійснюють фінансування дошкільного закладу , його матеріально-технічне забезпечення, надають необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовують будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 1.4.Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний  навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

  1.5.Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства (для державних і комунальних закладів), рахунки в банках (для приватних закладів).

1.6.Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8.Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9.Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і  обсягу; дотримання фінансової дисципліни та збереження  матеріально—технічної бази.

1.10.Взаємовідносини  між дошкільним закладом, з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2.КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1.Заклад розрахований на 32 місця.a

2.2.Група комплектується за віковими або різновіковими ознаками..                       

2.3.У дошкільному закладі функціонує група загального розвитку. 

2.4.Дошкільний заклад має групу з денним режимом перебування дітей

2.5.Наповнюваність груп дітьми становить до 25 дітей.

2.6.Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити : медичну довідку про стан здоров’я дитини, свідоцтво про народження дитини, документи для встановлення батьківської плати.

2.7.За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторні лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).

2.8.Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9. Батьки або особи що їх замінюють, повідомляються про відрахування за 10 днів у письмовій формі.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 3.1.Дошкільний заклад працює за 5-денним робочим тижнем протягом 9 годин . Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2.Щоденний графік роботи дошкільного закладу: початок роботи –08:00, кінець роботи – 17:00. 

4.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1.Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. В травні 2019 року були проведнні тести готовності дітей до школи, рзультати такі: 

- високрий рівень 4

-достатній рівень 3

-середній рівнь 2

-низький рівень 0

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. 

Оздоровчий період проходив в червні 2019 року, оздоровилось 16 дітей.

4.2.Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Річний план роботи на 2019-2020 навчальний рік затверджно директором Ліщанського ЗДО Ящук В.М. та схвалено педагогічною радою Ліщанської ЗОШ I-III ступнів протокол №1 від 30.08.2019 року.

4.3.План роботи державного та комунального навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується відділом освіти Ізяславської райдержадміністрації.

 План роботи закладу на оздоровчий період погоджується територіально-санітарно-епідеміологічною службою Ізяславського району.

4.4.У дошкільному  закладі (групі) визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється програмами "впевнений старт", "українське дошкілля" та "парцеальна програма" скарбничка моралі.

4.6.Дошкільний заклад може організовувати освітній процес за пріоритетними напрямами роботи є:

- створення розвивального життєвого простору найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку системного виховання і навчання дітей в дошкільний період;

- впровадження передових педагогічних ідей, розробок, що спряють ефективному розвитку пізнавальних здібностей малюків різних видах дитячої діяльності.

4.7.Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги платні або безоплатні (на підставі угоди з батьками).

5.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1.Порядок забезпечення продуктами харчування визначається засновником (сільською радою) та керівником закладу.

5.2.У дошкільному закладі встановлено: триразове харчування.

5.3.Контроль за організацією та якість харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на  керівника дошкільного закладу та медичного працівника ФАП.

5.4. Вартість арчування одного дітодня в навчальний рік 2018-2019 становила 18 грн. Аналіз виконання норм харчування 56%.

6.МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1.Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється ЦРЛ та районною дитячою консультацією на безоплатній основі.

6.2.Медичний працівник ФАП здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного працівника та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх заміняють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.Права дитини у сфері дошкільної освіти:

    безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

    захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю,  моральному та духовному розвитку;

     захист від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять здоров’ю дитини, а також     фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

      здоровий спосіб життя.

7.3.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

    обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

    звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

    брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні  матеріально-технічної бази закладу;

    відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

    захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 *своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у    встановленому порядку;

*своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

* слідкувати за станом здоров’я дитини;

*інші права, що не суперечать законодавству України.

7.4.На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, також психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.5.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю,  Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.6.Педагогічні працівники мають право:

*на вільний вибір педагогічного доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

*брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

*на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

*проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

*вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

*на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

*об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

*на захист професійної честі та власної гідності;

*інші права, що не суперечать законодавству України

7.7.Педагогічні працівники зобов’язані:

*виконувати статут, правилами внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

*дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

*забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

*брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

*виконувати накази та розпорядження керівництва;

*інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.8.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу  до дошкільного закладу завідуючим.

7.9.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.10.Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарної та епідеміологічного  благополуччя населення” проходять періодичні  безоплатні медичні огляди один раз у 6 місяців у Ізяславській ЦРЛ

7.11.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.12.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту)  або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8.УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1.Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником (власником) – Ліщанською сількою радою, відділом освіти Ізяславської райдержадміністрації.

8.2.Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий (директор), який призначається  на  посаду  та звільняється з неї відділом  освіти  райдержадміністрації за  попереднім погодженням  з  сільською радою згідно чинного законодавства.

         Керівник дошкільного закладу:

*відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

*здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

*діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

*розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази закладу;

*приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

*видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

*затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу;

*контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

*затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

*забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

* контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

*підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно – експериментальну роботу педагогів;

*організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх заміняють;

*щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференції колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3.Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна  рада, яка створюється за наявності не менше 3-х педагогічних працівників.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

         Педагогічна рада закладу:

*розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

*організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

*приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить 5 на рік.

8.4.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 15, батьків 10.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

*приймають Статут, зміни і доповнення;

*обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень.

*заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй іншу оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

*розглядають питання навчально – виховної, методичної та фінансово – господарської діяльності дошкільного закладу;

*затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5.У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішення загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих  умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах  дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

*співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

*сприяння зміцненню матеріально – технічної, культурно – спортивної, корекційно – відновлювальної, лікувально – оздоровчої бази дошкільного закладу;

*сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

*сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально – виховного процесу;

*організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

*стимулювання творчої праці педагогічних працівників дошкільного закладу;

*всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

*сприяння соціально-правовому захисту учасників  навчально – виховного процесу.

9.МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  9.1.    Майно дошкільного закладу   є  комунальною  власністю  і  складається  з основних  фондів  та  оборотних  засобів,  які  відображені  в  самостійному  балансі  та  передані  дошкільному  навчальному закладу в оперативне управління.

10.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1.Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

*засновника (власника відповідних бюджетів (для державних і комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

*батьків або осіб, які їх замінюють;

*добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2.Дошкільний заклад за погодженням із засновником (ками) має право:

*придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

*отримувати допомогу від підприємства, установ, організацій або фізичних осіб;

*здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для     провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3.Статистична звітність 85-к про діяльність дошкільного закладу здійснюється  відповідно до законодавства.

10.4.Порядок введення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється    бухгалтерією сільської ради.

11.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1.Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2.Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади - відділом освіти Ізяславської райдержадміністрації.

11.3.Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язані з навчально – виховним процесом встановлюються засновниками дошкільного закладу.

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Рішення, про реорганізацію або ліквідацію об”єднання приймає засновник. Реорганізація об”єднання відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчально-виховним об”єднанням .

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно об”єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновникам. 

12.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання об”єднання переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1 Внесення змін здійснюється сільською радою 13.2 В міжсесійний період вносяться розпорядження голови сільської ради, з послідуючим затвердженням на сесії.

2. Витяг єдиного державного реєсту юридичних осіб, фізичних, осіб-підприємців та громадських формувань. Від 03.11.2017 за №23220016 станом на 03.11.2017 року.

Код ЄДРПОУ: 37327882

3. Стуктура та огани управління закладу освіти.

Ліщанський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) "Сонечко" загального типу Ліщанської сільської ради Хмельницької області.

Керівник закладу:

Ящук Віра Михайлівна

4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами:

Завідувач - 1

Вихователь - 1

Помічник вихователя -1

Кухар -1

Двіник - 1

Машиніст із прання та ремонту спецодягу -1;

5. Освітні пограми що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів що передбачені відповідно освітньою програмою.

Організація навчально-виховного поцесу здійснюється за пограмою українське дошкілля : "Впевнений старт" та порцеальною програмою "Скарбничка моралі".

6. Територія обслуговування, закріплено за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти).

Село Ліщани, село Бейзими, село Даньківці, село Чепці.

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

В закладі навчальної освіти виховуються 25 дітей.

8. Мова освітньго процесу.

Організація освітнього  процесу здійснюється укаїнською мовою.

9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу та їх замінення (у разі його проведення).

На даний момент вакантних посад немає.

10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Забезпечення харчоблоку:

- 2 холодильники;

- 1 м'ясорубка електрична;

- 1 тумба;

- алюмінієві столи;

- 1 бойлер;

- 1 електрична плита;

- 2 майки для миття посуду;

Харчоблок забезпечений потрібним посудом.

Забезпечення групи:

- 1 бойлер;

- 2 умивальники;

- меблі: дитячих столи -10, канцелярські столи - 2, дитячі ліжка -24 шт., навісні шафи для рушників -5; шафа навісна -1, пенал -1, крісла -6, лавки дитячі -6, стіл-тумба - 1, шафи для дитячого одягу -6, шафа для іграшок - 2, стільці дитячі -25,

- 3 комплекти білизни;

Посудою групова кімната забезппечена.

11. Результати моніторингу якості освіти.

12. Річний звіт про діяльність якості освіти.

13. Правила прийому до закладу освіти

Комлектування Ліщанського закладу дошкільної освіти проводиться комісією Ліщанської сільської ради. Прийом громадян для одержання направлення в дитячий садок проводиться у приміщені закладу дошкільної освіти "Сонечко", вулиця Шевченка 5 село Ліщани.

Прийом дітей в Ліщанський заклад дошкільної освіти здійснюється директором протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про нарродження.

Питання про відвідування навчального садка дітьми, батьки яких відмовились від щеплень вирішується лікасько-консультативною комісією.

За наявністю медичних довідок в яких зазначено, що дитина може відвідувати ЗДО - керівник закладу зобов'язаний прийняти дитину у дитячий садок.

14. Умови доступності закладу освіти для навчання освітніми потребами.

ЗДО забезпечений пандусом, але відсутня кнопка виклику.

15. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, та оплати.

В дитячому садку на безкоштовній основі діє гурток "Веселе тістечко".

16. Керуючись рішенням  14 позачергової сесії Ліщанської сільської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року №5.

Розмір батьківської плати за хачуванням дітей в ЗДО на 2017 рік складає 40% від вартості харчування дітей і становить в середньому 5,80 грн.

Мають пільгу за сплату батьківської плати 50% від ватості хачування багатодітні сім'ї, де є 3 і більше дітей.

Від плати за хачування звільнені батьки або особи, що їх замінюють (за умови надання відповідних документів), які є учасниками атитерористичної операції, учасниками бойових дій, або загинули під час виконання службових обов'язків в зоні проведення АТО і дітей, які прибули із зони АТО. А також дітей інвалідів, і дітей з молозабезпечених сімей.

Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів Ліщанського ДНЗ "Сонечко" за вересень 2017року

Стаття витрат Розшифрування статті витрат сума витрачених коштів
2111 Оплата праці працівників 22210,00
2120 Нарахування на оплату праці 4451,32
2230 Хачування дітей 9250,13
2273 Оплата електоенергії 360,63
  Разом 36272,08

Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів Ліщанського ДНЗ "Сонечко" за жовтень 2017року

Стаття витрат Розшифрування статті витрат сума витрачених коштів
2111 Оплата праці працівників 211489,60
2120 Нарахування на оплату праці 4292,83
2210 Придбання канцелярських товарів 939,00
2210 Придбання медичних товарів 580,35
2230 Хачування дітей 6248,45
2273 Оплата електоенергії 483,0
  Разом 34033,23

Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів Ліщанського ДНЗ "Сонечко" за листопад 2017року

Стаття витрат Розшифрування статті витрат сума витрачених коштів
2111 Оплата праці працівників 21489,60
2120 Нарахування на оплату праці 4419,29
2210 Придбання іграшок, періодичні видання 5093,24
2230 Харрчування дітей 6259,69
2240 Оплата за навчання  370,92
2250 Оплата на відрядження 423,98
2273 Оплата електоенергії 220,00
  Разом 38276,72